Verbintenissen- en Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Indien u aansprakelijk gesteld wordt voor een opgetreden schade kunnen de gevorderde bedragen astronomisch hoog oplopen.

Iemand kan gehouden zijn op basis van een gesloten contract en dan gewaagt men van contractuele aansprakelijkheid. Men kan ook aansprakelijk gesteld worden op grond van een fout buiten een contractuele verhouding en dan spreekt men van een extra – contractuele aansprakelijkheid.

Redenen te over dus om zich te wenden tot VERCRAEYE advocaten wanneer zich een probleem voordoet waarover u zich zorgen maakt of meent te moeten maken en ook hier geldt dat u beter vooraf advies vraagt: beter voorkomen dan genezen. Uiteraard kunnen wij u bijstaan indien zich dienaangaande problemen stellen, van welke aard of omvang dan ook.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Rousseau

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Contractenrecht

Zonder het te beseffen krijgt u dagdagelijks te maken met verbintenissenrecht, zowel privé als beroepsmatig, gaande van eenvoudige routine aankopen tot ingewikkelde zakelijke contracten: deze rechtshandelingen doen rechten en plichten, zijnde ‘verbintenissen’ ontstaan. Een ‘verbintenis‘ is het gevolg van een rechtshandeling, een verplichting.

Het is raadzaam om, voordat u een overeenkomst aangaat, deskundig advies in te winnen bij VERCRAEYE advocaten om alzo mogelijke risico’s in te schatten en te voorkomen.

Ook hier beschikken wij over de kennis om u bij te staan in alle geschillen van contractuele aard.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Rousseau

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Medisch recht

In onze maatschappij neemt het medisch recht (i.e. gezondheidsrecht) een belangrijke plaats in en kan het aanzien worden als een snel ontwikkelend rechtsgebied. Zo worden in toenemende mate de verschillende actoren in de gezondheidssector (beroepsbeoefenaars, instellingen of fabrikanten van geneesmiddelen, etc.) in burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocessen betrokken.

Daar waar het gezondheidsrecht tot voor enkele jaren herleid kon worden tot de toepassing van de algemene regels uit het burgerlijk recht, het strafrecht en het administratief recht is er heden ten dage een belangrijke ontwikkeling aan de gang naar specifiek ontworpen rechtsregels.

Er is een toevloed aan geschillen i.v.m. medisch recht nl. slaande op de vergoeding van de schade als gevolg van foute medische tussenkomsten en ingrepen (de medische aansprakelijkheidsvorderingen).

Indien U vermoedt slachtoffer te zijn geworden van een medische fout kunnen wij u bijstaan om na te gaan welke fouten er zijn gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn, om op die manier een omstandig advies te verschaffen teneinde de zaak minnelijk dan wel gerechtelijk te regelen.

VERCRAEYE laat zich daarbij steeds bijstaan door een expert in de geneeskunde zijnde een raadsgeneesheer, want advocaten zijn geen dokters.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Bouwrecht

VERCRAEYE advocaten hebben ervaring met diverse aspecten van het aannemingsrecht, zulks zowel aan de zijde van de particulier – bouwheer als aan de zijde van de aannemers van bouwwerken.

In aannemingszaken is het aangewezen om voor het instellen van een procedure na te gaan of en in welke mate het voorliggende geschil niet in der minne kan worden opgelost, niet in het minst omdat diverse proceduremogelijkheden vrij prijzig zijn, zo bijvoorbeeld een door de Rechtbank bevolen deskundig onderzoek hetwelk wordt gevoerd op kosten van ongelijk waarbij de in het ongelijk gestelde partij uiteindelijk het moet betalen. Indien meerdere partijen betrokken worden in een procedure kan deze rekening erg duur uitvallen. Het behoort tot de taak van een advocaat om ‘eerste rechter’ te zijn in de zaak die hem wordt voorgelegd wat dikwijls kostenbesparend kan werken voor de cliënt.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Rousseau

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact