Personen- en familierecht

Echtscheiding

VERCRAEYE advocaten leggen zich op een persoonlijke en professionele manier toe op de beëindigingen van relaties tussen partners, –veelal betreft het echtscheidingen, maar ook de beëindiging van andere vormen van samenwoning vergen bijstand-, en streven naar de snelste en meest efficiënte oplossing voor de daarmee gepaard gaande problemen.

Er zijn twee mogelijkheden om een echtscheiding te bekomen nl. op basis van onderlinge toestemming, dan wel op basis van de onherstelbare ontwrichting. Indien mogelijk zullen wij altijd eerst een regeling in der minne nastreven nu bij scheidingen de kans zeer groot is dat u in de toekomst nog met dezelfde partijen moet kunnen communiceren, zeker als er kinderen zijn. Kan geen minnelijke schikking tussenkomen, dan worden onmiddellijk de gepaste juridische maatregelen genomen worden teneinde een gerechtelijke regeling te bekomen om op die manier een einde te stellen aan de moeilijkheden.

Een scheiding omvat niet enkel het uiteengaan van de partners, maar betreft tevens de vorderingen met betrekking tot het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, de persoonlijke onderhoudsbijdrage, de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, etc., valt hieronder.

De advocaten binnen het kantoor VERCRAEYE beschikken over de nodige kennis en ervaring om u met raad en daad bij te staan in het personen- en familierecht waarbij steeds de nodige aandacht besteed wordt aan de vaak heel erg emotionele kant van de zaak zonder hierbij de juridische realiteit uit het oog te verliezen.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Ouderlijk gezag en omgangsregeling voor de kinderen

De Familierechtbank is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag en de omgangsregeling voor kinderen.

Raakt U het als ouders niet eens over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling met alles wat daarbij komt kijken, dan kunnen wij u hierin bijstaan met de nodige kennis en ervaring.

Wanneer een ouder zijn onderhoudsverplichting naar de kinderen niet toekomt, dan kunnen wij u bijstaan in de te ondernemen stappen tot het verkrijgen van een gepaste onderhoudsbijdrage voor de kinderen.

Sedert 1/9/2014 is het gros van de familiezaken onder de bevoegdheid van de Familierechtbank gevallen, met als doel dat alle familiale geschillen worden behandeld door één en dezelfde Rechter. Elk probleem omtrent de kinderen zal door de Familierechtbank, en aldus dezelfde Rechter, behandeld worden, ook in het geval er zich in de toekomst gewijzigde omstandigheden voordoen. Op die manier wordt er een einde gemaakt aan de versnippering van de mogelijke familiale vorderingen.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht omvat onder meer het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de schenkingen, de verhoudingen tussen wettelijke en feitelijke samenwoners. De advocaten binnen VERCRAEYE beschikken over de nodige kennis en ervaring om u in deze problematiek bij te staan.

Na een scheiding dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, waarin het van belang is of partijen al dan niet een huwelijks- dan wel ander gemeenschapscontract zijn aangegaan.

Wanneer echtgenoten geen huwelijkscontract aangaan zijn zij automatisch gehuwd onder het wettelijke stelsel. Echtgenoten kunnen kiezen voor het afsluiten van een huwelijkscontract waarbij zij kunnen opteren voor een afwijkend stelsel, zo bijvoorbeeld het stelsel van scheiding van goederen, of van algehele gemeenschap.

Ook feitelijke- of wettelijke samenwoners hebben mogelijkheden om hun financiële situatie te organiseren, ook wanneer zij scheiden dient het gemeenschappelijke vermogen verdeeld te worden.

Het erfrecht valt ook onder het familiaal vermogensrecht. Het erfrecht omvat voornamelijk de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij dient nagegaan wat de deze omhelst en hoe deze dient verdeeld te worden tussen de erfgenamen, met of zonder testament.

Wij kunnen u adviseren bij uw successie- en vermogensplanning.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Afstammingsrecht

Onder het afstammingsrecht vallen onder meer de problemen van ouderlijke erkenning, vaststelling van het ouderschap, de betwisting vaderschap en de adoptieproblematiek, een tak van het familierecht die recent aan zeer veel verandering onderhevig is geweest, zodat een optimale bijstand noodzakelijk is. Deze bijstand kunnen wij u geven.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Jeugdrecht

Jeugdrecht gaat over minderjarigen. U krijgt ermee te maken als uw kind een misdrijf heeft gepleegd, wanneer het zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt; kortom, wanneer het belang van een minderjarige de tussenkomst van een Rechter vergt. In beide gevallen is bijstand vereist en advocatenkantoor VERCRAEYE is bijzonder gespecialiseerd in het jeugdrecht.

Wij begeleiden minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, en staan hun ouders bij.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Hardy

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact