Handelsrecht

Handelsrecht

Handelsrecht betreft geschillen waarbij een handelaar betrokken is, zij het een particuliere handelaar dan wel een handelsvennootschap. Binnen het handelsrecht valt het vennootschapsrecht hetwelk slaat op de werking en de behandeling van conflicten binnen handels- en burgerlijke vennootschappen, hun organen en aandeelhouders.

Wij kunnen u zowel preventief als curatief bijstaan en zijn vanuit de aard van de door ons behandelde materies in staat om elke casus te benaderen vanuit diverse invalshoeken vooraleer, altijd in overleg met de cliënt, te beslissen welke strategie dient gevolgd om het meest succesvolle resultaat te bereiken.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Berktas

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Incasso

Het kantoor VERCRAEYE draagt, –naast de reeds gekende dienstverlening-, tevens zorg voor de invordering van openstaande vorderingen van alle aard, aan een voordelig, marktconform en bespreekbaar tarief.

Wij kunnen een professionele bijdrage leveren tot een efficiënt debiteurenbeheer van Uw bedrijf.

In onze incasso zaken werken wij aan deze bespreekbare voorwaarden:

Het ereloon wordt behoudens andersluidende overeenkomst berekend als volgt:

  • indien enkel de hoofdsom of een deel ervan wordt betaald bedraagt het ereloon 10% van het ontvangen bedrag, een minimum van 100,00,-€,
  • ingeval van betaling van de hoofdsom, méér interesten en schadebeding worden de hoofdsom en de interesten overgemaakt aan de cliënt, het volledige schadebeding wordt ingehouden als ereloon, ook hier met een minimum van 10% van de hoofdsom en een minimaal in rekening te brengen bedrag van 100,00,-€,
  • als de debiteur enkel na dagvaarding betaalt wordt ook de door de debiteur te betalen rechtsplegingsvergoeding ingehouden als deel uitmakende van het ereloon,
  • ingeval een procedure meerdere zittingen vergt, wordt vanaf de tweede zitting een forfaitair bedrag van 75,00,-€ per bijkomende zitting in rekening gebracht,
  • ingeval van niet-recuperatie nl. ingeval van faillissement of insolvabiliteit van de debiteur waardoor niets kan gerecupereerd worden zal een uurtarief van 75,00,-€ in rekening gebracht worden, ook hier geldt een minimum ereloon van 100,00,-€.

De kantooronkosten bedragen 10,00,-€ per kantooreenheid d.i. per geschreven bladzijde (brief, e-mail, verzoekschrift, conclusie…) hetgeen een algemeen gangbaar tarief is.

De gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten verbonden aan de incassoprocedure worden in rekening gebracht aan de cliënt, doch dienen uiteindelijk te worden gedragen door de debiteur wat maakt dat deze normaliter gerecupereerd worden.

Ingeval de debiteur een ernstig verweer voert en zulks noopt tot het opstellen van conclusies e.d. gelden de aangehaalde tarieven niet langer en zal het dossier in overleg met de cliënt behandeld worden op basis van de algemene voorwaarden en tarieven van VERCRAEYE, te raadplegen op deze website.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye
> Advocaat Berktas

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Verzekeringsrecht

Als iemand schade lijdt ontstaat de vraag naar aansprakelijkheid, want wie aansprakelijk wordt gesteld voor schade is gehouden tot schadevergoeding.

Verzekeringen worden aangegaan om risico’s van alle aard te dekken. Verzekeraars zien zeer streng toe op de naleving van de door de verzekeringsnemer onderschreven dekking nl. de verzekeringspolis, de algemene en de bijzondere voorwaarden ervan.

Wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke geschillen van verzekeringstechnische aard.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact

Diamantsector

VERCRAEYE is een Antwerps advocatenkantoor. Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de diamantsector.

Wij hebben een ruime ervaring met deze gespecialiseerde sector en kunnen u behulpzaam zijn i.v.m. alle mogelijke geschillen gaande van handelsgeschillen, waarvoor de gewone Rechtbanken bevoegd zijn, tot geschillen tussen diamanthandelaars voor wie ingevolge hun aansluiting bij een Beurs voor Diamanthandel afwijkende regels gelden nl. en o.m. nationale dan wel internationale arbitrage.

Advocaten & Contact

De volgende advocaten zijn in deze materie gespecialiseerd:

> Advocaat Vercraeye

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Alle gegevens vindt u terug op onze contactpagina:

> Contact