Algemene Voorwaarden

V E R C R A E Y E

ADVOCATEN     AVOCATS      LAWYERS

1.Huidige algemene voorwaarden (versie 8/2018) zijn van toepassing op alle opdrachten die door de cliënt, verder ‘Cliënt’ genoemd, op welke wijze ook, aan de BVBA ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE, ondernemingsnummer en BTW nummer (BE) 0461.259.744, met kantoren te 2018 Antwerpen, Jozef de Bomstraat 4, verder ‘Kantoor’ genoemd, werden en/of worden toevertrouwd en waarbij de Cliënt of diens rechtsopvolgers aan het Kantoor opdracht en mandaat gaven en/of geven tot het verrichten van alle werkzaamheden in het kader van de behandeling van de gegeven opdracht.

2. Na opdracht van de Cliënt wordt overgegaan tot de opening van een dossier met volgnummer, hetwelk de referte van het dossier vormt. Binnen het kantoor wordt, door Mr. Joris A. VERCRAEYE en onder diens toezicht, een advocaat – medewerker aangeduid die instaat voor de behandeling ervan, zulks wordt duidelijk aangegeven op de gevoerde briefwisseling. Binnen het Kantoor wordt, m.b.t. ieder dossier, een overzichtsstaat bijgehouden van door het Kantoor gemaakte onkosten en geleverde prestaties.

3. Het Kantoor staat naar best vermogen in voor een efficiënte, zorgvuldige en correcte uitvoering van de door de Cliënt gegeven opdracht en de prompte communicatie dienaangaande aan de Cliënt, evenwel zonder het verlenen van enige garantie wat het door de Cliënt beoogde resultaat betreft. De verbintenis die het Kantoor levert is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4. De Cliënt verleent aan het Kantoor alle medewerking om het beoogde resultaat te bereiken. Hij verbindt er zich uitdrukkelijk toe om aan het Kantoor onmiddellijk alle informatie te verstrekken waarover hij beschikt, teneinde een adequate en tijdige behandeling van de gegeven opdracht mogelijk te maken. Cliënt zal het Kantoor onverwijld inlichten indien er zich omstandigheden voordoen, van welke aard ook, die van belang kunnen zijn in het kader van de behandeling door het Kantoor van de door de Cliënt gegeven opdracht.

5. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor geleverde prestaties onder de vorm van ‘ereloon’. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor gemaakte onkosten onder de vorm van ‘kantoorkosten’. De Cliënt zal, tenslotte, instaan voor de betaling van de ‘gerechtskosten’. Op alle door Cliënt aan het Kantoor verschuldigde bedragen is BTW verschuldigd, alle opgegeven bedragen zijn exclusief BTW (21%).

6.1. Vooreerst over het ‘ereloon’. Voor alle opdrachten, behoudens de opdrachten zoals omschreven in 6.2, zal het ereloon worden berekend op basis van een uurtarief. Het thans gangbare uurtarief bedraagt € 200,- voor prestaties verricht door Mr. Joris A. VERCRAEYE en € 150,00,- voor prestaties verricht door de overige advocaten werkzaam binnen het Kantoor. Voor iedere prestatie in het dossier geschiedt een minimale aanrekening van tien minuten. De tijdsduur die in rekening zal gebracht worden aan de Cliënt is deze die door een advocaat daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier, of die ermede verband houdt en zulks ongeacht de aard van deze tijdsbesteding. Uitzonderlijk kunnen de uurtarieven gewijzigd worden, zulks dient evenwel uitdrukkelijk overeengekomen te worden tussen het Kantoor en de Cliënt.

6.2. Wanneer de opdracht een loutere invordering betreft, is het de regel dat het ereloon wordt berekend op de daadwerkelijk (zij het na aanmaning, zij het na procedure) gerecupereerde bedragen aan de hand van een waardetarief hetwelk zich stelt als volgt, waarbij geldt dat telkenmale minimaal 150,00,-€ per dossier in rekening zal worden gebracht:

€ 0,00,- tot € 1.250,00,-                                                 30 %

€ 1.251,00,- tot € 2.500,00,-                                          20 %

€ 2.501,00,- tot € 5.000,00,-                                          15 %

€ 5.001,00,- tot € 50.000,00,-                                       10 %

€ 50.001,00,- tot € 125.000,00,-                                  7,5%

boven € 125.000,00,-                                                       5%

6.3. Uitzonderingen op bovenstaande regel:

(a) Ingeval de tegenpartij een ernstig verweer voert, d.w.z. een verweer m.b.t. de vordering hetwelk niet van enige ernstige grond ontbloot is, en er dus bijkomende prestaties dienen verricht (opstellen geschreven besluiten, verweer m.b.t. tegenvordering, gerechtelijke expertise e.d.), wordt overgeschakeld naar het gangbare uurtarief met dien verstande dat ingeval van recuperatie van enig bedrag dit uurtarief enkel wordt toegepast indien zulks het hierboven omschreven waardetarief zou overschrijden.

(b) Indien een tegenpartij failliet gaat of onvermogend is, en er dus weinig of niets gerecupereerd kan worden, hetgeen impliceert dat de eventueel gemaakte onkosten ten laste van de cliënt blijven, wordt uitsluitend het gangbare uurtarief aangerekend, met dien verstande dat ingeval van recuperatie van enig bedrag dit uurtarief enkel wordt toegepast indien zulks het hierboven omschreven waardetarief zou overschrijden.

(c) Indien beroep wordt en/of dient te worden aangetekend verhogen de onder 6.2. vernoemde bedragen met 50%.

6.4. Ingeval de Cliënt een verzekering rechtsbijstand onderschreef en deze verzekeraar zijn tussenkomst verleent zijn partijen het erover eens dat de Cliënt de uitsluitende opdrachtgever van het kantoor is en blijft.  Daarom zal er ook en altijd aan de cliënt gefactureerd worden. Ingeval de verzekeraar rechtsbijstand, om welke reden dan ook, de door het Kantoor gevraagde provisies en/of de eindafrekening niet of niet geheel wenst te voldoen dan zal het Kantoor nooit in discussie treden met de betreffende verzekeraar, noch zich onderwerpen aan welke vorm van geschillenbeslechting ook. In voorkomend geval verbindt de Cliënt er zich toe op eerste verzoek zelf in te staan voor de betaling van deze bedragen dewelke de verzekeraar rechtsbijstand weigert te betalen, uiteraard onder voorbehoud van zijn recht om, ingeval de Cliënt zulks nodig acht, aan het Kantoor uitleg te vragen over de gevraagde provisies en/of de eindafrekening dan wel deze op gemotiveerde wijze te betwisten in rechte.

7. Onder de term ‘gerechtskosten’ dienen zowel diverse gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten e.d.) alsook de gerechtsdeurwaarderskosten (dagvaarding, beslag, gedwongen uitvoering e.d.) verstaan. De door het Kantoor vooruitbetaalde gerechtskosten worden doorgerekend aan de Cliënt. De kosten van de gerechtsdeurwaarder worden door deze laatste rechtstreeks aan de Cliënt aangerekend vanaf het ogenblik dat ze gemaakt worden. Deze kosten kunnen volledig worden gerecupereerd van de tegenpartij ingeval gunstig vonnis bekomen wordt en er tot daadwerkelijke uitvoering van dit vonnis kan worden overgegaan, d.w.z. indien de tegenpartij solvabel blijkt.

8. Onder de term ‘kantoorkosten’ worden deze kosten verstaan dewelke gemaakt worden binnen het kantoor (kantoormateriaal, secretariaat, postzegels, verplaatsingsonkosten, kopie, telefoon,  telefax, e-mail e.d.). Voormelde kosten worden aan de Cliënt doorgerekend aan een forfaitaire prijs van € 12,00,-per kantooreenheid, d.i. per getypte pagina.

9. Het Kantoor zal de Cliënt om betaling van één of meerdere provisies verzoeken. Na afhandeling van een opdracht zal de Cliënt een eindafrekening ontvangen. In beide gevallen ontvangt de Cliënt alsdan een factuur, hetzij een provisieverzoek, hetzij een eindstaat van ereloon en onkosten, die detail bevat van de gemaakt onkosten en de geleverde prestaties

10. De gebeurlijke aansprakelijkheid van het Kantoor is absoluut beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor wordt uitgekeerd. Het Kantoor is in eerste rang verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN voor een maximaal bedrag van € 1.250.000,00,-, in tweede rang, bij AG INSURANCE en ZURICH INSURANCE, voor een maximaal bedrag van € 2.500.000,00,-, de totale verzekeringsdekking bedraagt aldus maximaal € 3.750.000,00,-. Verzekeringsmakelaar is VAN BREDA RISK & BENEFITS, contractnummer 45084974antwerpen (18415). Cliënt kan, op eerste verzoek, een kopie van de  toepasselijke polis bekomen. Het kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer derden worden ingeschakeld, doch kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebeurlijke tekortkomingen

11. De Wet van 18/9/2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is, –zij het beperkt tot bepaalde activiteiten en met inachtneming van het beroepsgeheim van de advocaat-, van toepassing op advocaten. In voorkomend geval is de Cliënt ertoe gehouden om aan het Kantoor informatie te bezorgen i.v.m. (a) zijn identiteit en/of (b) de identiteit van de partij voor wie hij optreedt, (c) de uiteindelijke begunstigde en/of (d) de aard van de beoogde transactie en zulks binnen de twee weken nadat deze informatie op geschreven wijze werd gevraagd door het Kantoor. De door het Kantoor alzo bekomen gegevens worden gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van de tussenkomst van het Kantoor digitaal bewaard, samen met het dossier van de Cliënt. De volledige tekst van de Wet van 18/9/2017 is beschikbaar en wordt op eerste verzoek aan de Cliënt ter beschikking gesteld, zo gevraagd met toelichting.

12. Op de verhouding tussen Cliënt en het Kantoor is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.